hỗ trợ trực tuyến

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia ký thi thi tuyển tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

Ngày viết: 10/09/2020 13:47

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-SYT ngày 01/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế quy định về việc tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 715/KH-BVSN ngày 10/8/2020 của bệnh viện Sản Nhi về việc tuyển dụng nhân lực bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-SYT ngày 12/8/2020 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực lao động hợp đồng của bệnh viện Sản Nhi, năm 2020.
Hội đồng đã kiểm tra, rà soát và thống nhất kết quả thẩm định hồ sơ như sau:
1. Số hồ sơ nhận được: 349 hồ sơ
2. Số hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia thi tuyển: 346 hồ sơ (Có danh sách kèm theo) Link 1 hoặc Link 2
3. Số hồ sơ bị loại: 03 hồ sơ (Có danh sách kèm theo) Link 1 hoặc Link 2
4. Nội dung ôn tập (Có liên kết kèm theo) Link 1 hoặc Link 2
Hội đồng tuyển dụng tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi, năm 2020.

Các bài viết khác