hỗ trợ trực tuyến

THÔNG BÁO NHU CẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày viết: 09/08/2021 21:07

Kính gửi : Các đơn vị quan tâm

Kính gửi : Các đơn vị quan tâm
Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng khoa học về việc xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Thuộc nguồn Kinh phí không tự chủ 2020)

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm Trang thiết bị y tế cho bệnh viện Sản nhi năm 2021 như sau:

Địa điểm nhận thông báo: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./

Các bài viết khác