hỗ trợ trực tuyến

Về việc cung ứng máy móc, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID – 19 năm 2021

Ngày viết: 05/21/2021 17:35

Kính gửi: Các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu cung ứng máy móc, trang thiết bị y tế

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kính đề nghị Sở Y tế đăng tải các thông tin về nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid -19 như sau:

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán, cấp bổ sung kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 (Đợt 4).

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-SYT ngày 21/05/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 – Kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID–19 năm 2021 (đợt 4).

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (đợt 4). Danh mục hàng hóa cụ thể như sau: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Kính mời các các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa cụ thể như sau:

1/ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế mà đơn vị đang cung cấp;

2/ Nhóm cụ thể của từng chủng loại;

3/ Giá cụ thể của từng chủng loại.

- Thời hạn cung cấp thông tin: trước 15h00 ngày 26/05/2021.

- Địa chỉ nhận thông tin: Tổ Kỹ Thuật Vật Tư, Phòng KHTH-VTTTB, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 0203 3696 568.

+ Email: dinhtrungbkhn@gmail.com

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Các bài viết khác